top of page

Wij hechten bijzonder veel belang aan de bescherming van uw gegevens.

 

Privacyverklaring 

1. Waarover gaat deze privacyverklaring? 

2. Wie zijn wij? 

3. Wat zijn 'persoonsgegevens' en wat betekent 'verwerking'? 

4. Voor wie en waarvoor is deze privacyverklaring bedoeld? 

5. Welke persoonsgegevens verwerken we voor welke doeleinden? 

6. Aan wie geven we uw persoonsgegevens door? 

7. Wanneer geven we uw persoonsgegevens door aan het buitenland? 

8. Voeren we profilering en geautomatiseerde besluitvorming door? 

9. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens? 

10. Hoe lang slaan we uw persoonsgegevens op? 

11. Welke rechten heeft u in relatie toe de verwerking van uw persoonsgegevens? 

12. Waar moet u nog meer op letten? 

13. Wijzigingen in deze privacyverklaring 

14. Aanleiding voor de gegevensverzameling; omvang, doel en verstrekking plicht; rechtsgrond voor verwerking 

 

Versie: 25 mei 2018 

1. Waarover gaat deze privacyverklaring? 

Gegevensbescherming draait om vertrouwen, en uw vertrouwen is voor ons van groot belang. Daarom hebben we deze 

Privacyverklaring gepubliceerd. Ze maakt met het oog op de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG', Engels General Data Protection Regulation (GDPR) duidelijk welke persoonsgegevens we op welke manier en voor welke doeleinden verwerken. Hoewel de GDPR een verordening van de Europese Unie is, is ze voor ons van belang. Bovendien dienen ondernemingen buiten de Europese Unie de GDPR onder bepaalde omstandigheden na te leven. We willen de hoge beschermingsgraad van de GDPR echter voor iedereen garanderen van wie we persoonsgegevens verwerken. Daarom hebben we besloten deze privacyverklaring volledig op de GDPR te richten. U kunt de GDPR hier inzien. 

Ons doel is dat u volledig bent geïnformeerd over de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring informeren we u er daarom over hoe en waarom we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. We vinden het van belang dat u begrijpt: 

 • Welke persoonsgegevens we over u verzamelen en verwerken; 

 • Wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen; 

 • Met welk doel we uw persoonsgegevens gebruiken; 

 • Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren; 

 • Wie toegang heeft tot uw persoonsgegevens; en 

 • Welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. 

 

Hieronder vindt u verwijzingen en uitleg over deze thema’s. Heeft u vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u onder punt 2. 

2. Wie zijn wij? 

Bij elke gegevensverwerking is een bepaalde onderneming conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verantwoordelijk voor de bescherming van deze gegevens. Dit is de onderneming die bepaalt of een bepaalde verwerking (bijvoorbeeld een verwerking in het kader van een dienst, bij het gebruik van een website etc.) plaatsvindt, voor welke doeleinden deze verwerking plaatsvindt en welke richtlijnen ervoor gelden (wanneer deze beslissingen door meerdere ondernemingen gezamenlijk worden genomen, kunnen deze ook gezamenlijk verantwoordelijk zijn).

 

Voor de gegevensverwerking conform deze privacyverklaring is in beginsel altijd de volgende onderneming verantwoordelijk ('we', 'wij' of 'ons'): 

Baristocraat

De Roterij 6

4328 BB Burgh-Haamstede

Nederland 

Tel: +31 (0) 111 23 40 00

Mail: info@baristoctraat.nl 

In bepaalde gevallen zijn niet wij, maar is een andere onderneming verantwoordelijk: 

 • Wanneer u met een andere onderneming contact heeft, bijvoorbeeld wanneer u zich tot een klantenservice richt, is deze onderneming verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking; tenzij deze privacyverklaring voor de desbetreffende verwerking iets anders voorschrijft. 

 • In bepaalde gevallen geven we uw persoonsgegevens door aan een andere organisatie of aan externe partijen, zodat deze ontvangers persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden kunnen verwerken (dus niet in opdracht van ons). Hiertoe kunnen ook overheden behoren. In dergelijke gevallen is de desbetreffende ontvanger verantwoordelijk. Informatie over wie verantwoordelijk is, vindt u in de privacyverklaring van de ontvanger. Deze vindt u in de regel op diens website. 

 

3. Wat zijn 'persoonsgegevens' en wat betekent 'verwerking'? 

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens (of 'persoonsgebonden gegevens') zijn alle gegevens die tot een specifieke natuurlijke persoon herleidbaar zijn, d.w.z. tot een levend mens. Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende gegevens: contactgegevens, 

bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer; overige persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld geslacht, geboortedatum en leeftijd, burgerlijke staat, nationaliteit; gegevens met betrekking tot het beroep dat iemand uitoefent, bijvoorbeeld beroep, titel, functie, opleiding, vorige werkgevers, vaardigheden en ervaring, goedkeuringen en registraties en lidmaatschappen; gegevens met betrekking tot aankopen, bijvoorbeeld gegevens over aankopen, bestellingen, aankoopgeschiedenis, favoriete aankooplocaties en –tijden, winkelwagentjes, voorkeuren en affiniteit met bepaalde productvarianten; financiële gegevens, bijvoorbeeld creditcardnummers, rekeninggegevens, kredietwaardigheid, vermogen en inkomen; gezondheidsgegevens, bijvoorbeeld gegevens over fysieke en psychische beperkingen, behandelingen en medicatie; beeld-, geluids- en video-opnamen; registraties van uw bezoeken aan websites en uw gebruik van apps. Ook gegevens met betrekking tot een specifieke juridische persoon zijn persoonsgegevens (bijvoorbeeld gegevens over een overeenkomst met een onderneming). Bepaalde persoonsgegevens worden door de wetgever extra beschermd. Daartoe behoren de 'gevoelige persoonsgegevens' (ook 'bijzondere persoonsgebonden gegevens' genoemd). Dit zijn bijvoorbeeld gegevens waaruit het ras of de etnische herkomst, politieke meningen, religieuze overtuigingen of levensbeschouwingen of het lidmaatschap van een vakbond afleidbaar zijn, of genetische gegevens, biometrische gegevens voor eenduidige identificatie, gezondheidsgegevens en gegevens over seksueel gedrag of de seksuele voorkeur, en ten slotte gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, en in bepaalde gevallen gegevens over maatregelen van de sociale dienst. 

Uw persoonsgegevens verkrijgen we over het algemeen rechtstreeks van u, bijvoorbeeld wanneer u zich op een bepaalde manier gedraagt, zoals wanneer u met ons communiceert, wanneer u een website bezoekt of aanbod online of via een app gebruikt, of wanneer u bij ons in een online-shop en/of met gebruik van een klantenkaart een aankoop doet. Persoonsgegevens kunnen echter ook indirect worden verzameld, bijvoorbeeld wanneer producten aan een andere persoon worden geleverd (bijvoorbeeld als geschenk), wanneer in de communicatie met ons andere personen worden genoemd of door de aankoop van aanvullende gegevens via externe gegevensverstrekkers (bijvoorbeeld via sociale media of adreshandelaren). 

We verwerken niet noodzakelijk alle categorieën persoonsgegevens die onder dit punt worden genoemd. Concrete informatie over de door ons verwerkte persoonsgegevens vindt u onder punt 5 en in de tabel onder punt 14 aan het eind van deze privacyverklaring. Afhankelijk van de verwerking informeren we u aanvullend in een afzonderlijke privacyverklaring of in een kennisgeving, in het bijzonder wanneer een bepaalde gegevensverwerking niet voor zich spreekt. 

'Verwerking' betekent in deze context elke omgang met uw persoonsgegevens. Daartoe behoren bijvoorbeeld de volgende handelingen: 

 • Verzamelen en bewaren; 

 • Ordenen en beheren; 

 • Aanpassen en wijzigen; 

 • Uitlezen en opvragen; 

 • Toepassen en gebruiken; 

 • Doorgeven en openbaar maken; 

 • Koppelen; 

 • Inperken; 

 • Wissen en vernietigen. 

 

4. Voor wie en waarvoor is deze privacyverklaring bedoeld? 

Deze privacyverklaring geldt voor onze verwerking van persoonsgegevens in al onze bedrijfsonderdelen. Daartoe behoren ook de maatschappelijke activiteiten van merken als Beluga. Deze privacyverklaring is toepasbaar op de verwerking van reeds verzamelde gegevens en op de verwerking van toekomstige persoonsgegevens. Voor bepaalde diensten kunnen bovendien aanvullende privacy bepalingen gelden. 

Onze gegevensverwerking kan in het bijzonder betrekking hebben op de volgende personen (zogenoemde 'betrokkenen '): 

 • Personen die ons aanschrijven of op een andere manier met ons contact opnemen; 

 • Bezoekers van onze gebouwen; 

 • Klanten in online-shops; 

 • Gebruikers van online-aanbod en apps; 

 • Personen die gebruikmaken van diensten van ons of die met diensten van ons in contact komen; 

 • Bezoekers van onze website; 

 • Ontvangers van informatie en marketingcommunicatie; 

 • Deelnemers aan prijsvragen, kansspelen en klantevenementen; 

 • Deelnemers aan marktonderzoeken en enquêtes; 

 • Contactpersonen van onze leveranciers, afnemers en andere zakelijke partners; en 

 • Sollicitanten. 

 

Meer informatie over gegevensverwerking in het kader van afzonderlijk aanbod vindt u in algemene voorwaarden, deelnamevoorwaarden en dergelijke bepalingen. 

 

5. Welke persoonsgegevens verwerken we voor welke doeleinden? 

Afhankelijk van de aanleiding en het doel, verwerken we zeer uiteenlopende persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u in deze paragraaf en in de tabel onder punt 14 aan het eind van deze privacyverklaring, en vaak ook in algemene voorwaarden, deelnamevoorwaarden en aanvullende privacy bepalingen. We verwerken onder andere persoonsgegevens (in bepaalde gevallen ook gevoelige persoonsgegevens) in de volgende situaties voor de volgende doeleinden: 

 • Communicatie: We verwerken persoonsgegevens wanneer u met ons of wij met u contact opnemen, bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met een klantenservice en wanneer u ons aanschrijft of belt. Daarbij hebben we in de regel voldoende aan gegevens als naam en contactgegevens, en de inhoud en het tijdstip van de desbetreffende mededelingen. Deze gegevens gebruiken we om u informatie te kunnen geven of mededelingen te kunnen doen, uw verzoek te kunnen verwerken en met u te kunnen communiceren, en voor kwaliteitsborging en scholing. 
   

 • Aankoop van producten en gebruikmaking van diensten: Wanneer u onze websites bezoekt, verwerken we afhankelijk van het aanbod en de functionaliteit persoonsgegevens. Daartoe behoren technische gegevens, zoals bijv. gegevens over het tijdstip waarop u onze website heeft bezocht, de duur van het bezoek, de opgevraagde pagina’s en gegevens over het gebruikte apparaat (bijvoorbeeld tablet, pc of smartphone; 'eindapparaat'). We gebruiken deze gegevens om de website te kunnen aanbieden, met het oog op de IT-veiligheid en voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website. We gebruiken daarnaast ook 'cookies'; dat zijn bestanden die op het eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn in veel gevallen noodzakelijk voor de functionaliteit van de website en worden na het bezoek automatisch gewist. Andere cookies dienen voor de personaliseren van het aanbod en worden voor een bepaalde duur (bijvoorbeeld twee jaar) opgeslagen. We gebruiken daarnaast ook analysediensten, zoals bijv. Google Analytics. Daarbij worden gedetailleerde gegevens over het gedrag op de desbetreffende website verzameld. We kunnen bovendien functies van aanbieders zoals bijv. Facebook integreren, die ertoe kunnen leiden dat de desbetreffende aanbieder gegevens over u ontvangt. In de meeste gevallen kennen we de namen van de websitebezoekers echter niet. 
   

 • Online-aanbod: Wanneer u gebruik maakt van ons online-aanbod, verwerken we eveneens persoonsgegevens (ook wanneer u daarbij geen product koopt en geen dienst bestelt). Daartoe behoren afhankelijk van de aard van het aanbod gegevens over een klantaccount en het gebruik van dit klantaccount. 
   

 • Informatie en direct marketing: We verwerken persoonsgegevens voor het verzenden van reclame- en informatieve mededelingen. Wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor een nieuwsbrief of sms-nieuws, verwerken we uw contactgegevens, en bij e-mails bovendien gegevens over uw gebruik van de mededelingen (bijvoorbeeld of u een e-mail heeft geopend en daarin opgenomen afbeeldingen heeft gedownload), om u beter te leren kennen, om ons aanbod nauwkeuriger op u af te kunnen stemmen en om het aanbod in het algemeen te kunnen verbeteren. U kunt de verwerking van de gebruiksgegevens in uw e-mailprogramma blokkeren wanneer u hiermee niet akkoord gaat. 
   

 • Prijsvragen, kansspelen en soortgelijke activiteiten: We organiseren zo nu en dan prijsvragen, kansspelen en soortgelijke activiteiten. Daarbij verwerken we uw contactgegevens en gegevens over uw deelname voor de uitvoering van de prijsvragen en kansspelen, indien van toepassing voor de communicatie met u in deze context en voor reclamedoeleinden. Meer informatie daarover vindt u in de desbetreffende deelnamevoorwaarden. 
   

 • Klantevenementen: Wanneer we klantevenementen (zoals bijv. promotieactiviteiten, sponsoring-evenementen, sport- en culturele activiteiten) organiseren, verwerken we ook persoonsgegevens. Daartoe behoren naam en adres of e-mailadres van de deelnemers of geïnteresseerden en afhankelijk van de situatie nog meer gegevens, bijvoorbeeld uw geboortedatum of telefoonnummer. We verwerken deze gegevens voor het organiseren van klantevenementen, maar ook om rechtstreeks contact met u op te nemen en u beter te leren kennen. Meer informatie daarover vindt u in de desbetreffende deelnamevoorwaarden. 
   

 • Zakelijke partners: We werken met verschillende ondernemingen en zakelijke partners samen, bijvoorbeeld met leveranciers, commerciële afnemers van producten en diensten, met samenwerkingspartners en met dienstverleners (bijvoorbeeld IT-dienstverleners). Daarbij verwerken we voor de onderhandelingen over en de 

 

 • afwikkeling van de overeenkomst, voor de planning, voor boekhoudkundige doeleinden en overige met de overeenkomst samenhangende doeleinden ook persoonsgegevens over de contactpersonen in de desbetreffende onderneming, bijvoorbeeld naam, functie, titel en communicatie met ons. Afhankelijk van de branche waarin de onderneming opereert, zijn we er ook toe verplicht de desbetreffende onderneming en diens medewerkers aan nadere controles, bijvoorbeeld een veiligheidscontrole, te onderwerpen. In dit geval verzamelen en verwerken we meer gegevens. We kunnen persoonsgegevens ook verwerken voor de verbetering van onze klantgerichtheid, de klanttevredenheid en de klantenbinding (customer/supplieer relationship management). 
   

 • Administratie: We verwerken persoonsgegevens voor onze eigen en de groepsinterne administratie. We kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens in het kader van de factuuradministratie, het adresbeheer etc. verwerken. We verwerken persoonsgegevens ook voor archiverings- en boekhoudkundige doeleinden en in het algemeen voor de controle en verbetering van interne processen. 
   

 • Bedrijfstransacties: We kunnen persoonsgegevens ook verwerken voor de voorbereiding en afwikkeling van bedrijfsovernames en –verkopen en van aankopen en verkopen van activa. Onderwerp en omvang van de verzamelde of doorgegeven gegevens zijn daarbij afhankelijk van het stadium en het onderwerp van de transactie. 
   

 • Sollicitaties: We verwerken ook persoonsgegevens wanneer u bij ons solliciteert. Daarvoor hebben we in de regel de gebruikelijke en de in een vacature genoemde informatie en documenten nodig. 
   

 • Rechtshandhaving: Wij verwerken persoonsgegevens in verschillende samenhangen om onze rechten te handhaven, bijvoorbeeld om vorderingen in rechte, voor- of buitengerechtelijk en tegenover overheden in binnen- en buitenland af te dwingen of tegen vorderingen verweer te voeren. Zo kunnen we bijvoorbeeld proceskansen laten beoordelen of bij een overheidsinstantie documenten indienen. Daarbij kunnen we uw persoonsgegevens verwerken of deze aan derden in binnen- en buitenland doorgeven, indien dit vereist en geoorloofd is. 

 

Onder punt 14 aan het eind van deze privacyverklaring vindt u meer informatie over welke soorten persoonsgegevens we over u verzamelen en verwerken, hoe deze worden gebruikt, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond, en of u ertoe verplicht bent persoonsgegevens aan ons door te geven. 

6. Aan wie geven we uw persoonsgegevens door? 

Onze medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens indien dit voor de beschreven doeleinden en de functie van de desbetreffende medewerkers vereist is. Ze handelen daarbij volgens onze instructies en zijn in de omgang met uw persoonsgegevens verplicht tot vertrouwelijkheid en geheimhouding. 

We kunnen uw persoonsgegevens aan derden doorgeven wanneer we van hun diensten gebruik willen maken ('gegevensverwerkers in opdracht'). Daarbij gaat het in het bijzonder om diensten op de volgende terreinen: 

 • Diensten in het kader van de bedrijfsadministratie (bijvoorbeeld boekhouding of beheer van activa; 

 • Adviesdiensten, bijvoorbeeld diensten van belastingadviseurs, advocaten, zakelijk adviseurs, adviseurs op het gebied van werving en selectie en personeelsbemiddeling; 

 • IT-diensten, bijvoorbeeld diensten op het gebied van gegevensopslag (hosting), clouddiensten, verzending van e-mailnieuwsbrieven, gegevensanalyse en het upgraden van gegevens etc.; 

 • Controle van de kredietwaardigheid, bijvoorbeeld wanneer u gebruik wilt maken van kopen op rekening; 

 • Diensten op het gebied van transport en logistiek, bijvoorbeeld voor de verzending van bestelde producten; 

 • Diensten op het gebied van digitaal betalingsverkeer 

 

We zorgen er door de selectie van de gegevensverwerkers in opdracht en door geschikte contractuele overeenkomsten voor dat de gegevensbescherming gedurende de volledige verwerking van uw persoonsgegevens ook door derden is gegarandeerd. Onze gegevensverwerkers in opdracht zijn ertoe verplicht de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht en volgens onze instructies te verwerken. 
 

Verder is het mogelijk dat we persoonsgegevens aan andere ondernemingen doorgeven (ook) voor de doeleinden van de desbetreffende onderneming. In deze gevallen is de ontvanger van de gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zelfverantwoordelijk. Dat geldt bijvoorbeeld in de volgende gevallen: 

 • Wanneer we transacties zoals fusies van ondernemingen of de verwerving of verkoop van afzonderlijke delen van een onderneming of haar activa controleren of doorvoeren, moeten we in dit kader persoonsgegevens aan een andere onderneming doorgeven. In deze gevallen informeren we u altijd zo vroeg mogelijk en proberen we zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verwerken. 
   

 • We kunnen uw persoonsgegevens aan derden openbaar maken (bijvoorbeeld aan overheidsinstanties in het desbetreffende land of in het buitenland) wanneer dit wettelijk is voorgeschreven. We behouden ons het recht op de verwerking van uw persoonsgegevens bovendien voor om een gerechtelijk bevel op te volgen of om wettelijke vorderingen in te stellen of ons ertegen te verweren of wanneer we de verwerking van uw persoonsgegevens om andere juridische redenen voor noodzakelijk houden. 
   

 • We kunnen persoonsgegevens over u aan voormalige werkgevers doorgeven wanneer u bij ons solliciteert (informatie van referenties), of aan toekomstige werkgevers, wanneer u naar een nieuwe functie solliciteert. Dit doen we echter niet zonder dat u hierom heeft gevraagd of hiermee heeft ingestemd. 
   

 • Wanneer we vorderingen tegen u aan andere ondernemingen, zoals bijv. incassobureaus, doorgeven. 

 

7. Wanneer geven we uw persoonsgegevens door aan het buitenland? 

De ontvangers van uw persoonsgegevens (zie ook punt 6) kunnen zich ook in het buitenland bevinden: ook buiten de EU of de EER. De desbetreffende landen beschikken 

mogelijk niet over wetten die uw persoonsgegevens in de gelijke omvang als in de EU of de EER beschermen. Wanneer we uw persoonsgegevens aan een dergelijke staat doorgeven, zijn we ertoe verplicht de bescherming van uw persoonsgegevens op gepaste wijze te garanderen (artikel 46 en 47 GDPR). Een middel hiervoor is om met de ontvangers van uw persoonsgegevens in derde staten overeenkomsten over gegevensdoorgifte te sluiten, die de vereiste gegevensbescherming garanderen. Daartoe behoren overeenkomsten die door de Europese Commissie en de federale autoriteit voor gegevensbescherming en publicatie zijn goedgekeurd, ondertekend of erkend, zo genoemde standaardbepalingen (rechtsgrond is artikel 46 lid 2 GDPR). Eveneens is de doorgifte aan ontvangers toegestaan, die onder de US-Privacy-Shield-Program vallen. Neem contact met ons op wanneer u een kopie van onze overeenkomsten over gegevensdoorgifte wenst (zie ook punt 2). Een voorbeeld van de overeenkomsten die in de regel worden gebruikt, vindt u hier. In uitzonderlijke gevallen is de doorgifte aan landen zonder gepaste bescherming ook in andere gevallen toegestaan, bijvoorbeeld op grond van uitdrukkelijke toestemming (artikel 49 lid 1 sub a GDPR), voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene of voor de verwerking van diens verzoek om een overeenkomst op te stellen (sub b), voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst met iemand anders in het belang van de betrokkene (sub c), voor de handhaving of uitoefening van, of het verweer tegen, rechtsvorderingen (sub e). 

 

8. Voeren we profilering en geautomatiseerde besluitvorming door? 

'Profilering' of 'profiling' verwijst naar een procedure waarbij de persoonsgegevens geautomatiseerd worden verwerkt om persoonlijke aspecten te beoordelen, analyseren of voorspellen, bijvoorbeeld persoonlijke voorkeuren, interesses, gedrag of verblijfslocatie. We voeren vaak profileringen door, bijvoorbeeld bij de analyse van het winkelgedrag etc. 

'Geautomatiseerde besluitvorming' verwijst naar besluiten die geautomatiseerd plaatsvinden, d.w.z. zonder relevante menselijke invloed, en die tegenover u negatieve juridische effecten of andere, vergelijkbaar negatieve effecten hebben. We stellen u afzonderlijk op de hoogte indien we geautomatiseerde besluitvorming doorvoeren en indien dit wettelijk is voorgeschreven. 

 

9. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens? 

We treffen gepaste veiligheidsmaatregelen van technische aard (bijvoorbeeld versleuteling, pseudonimisering, protocollering, toegangsbeperking, gegevensbeveiliging etc.) en van organisatorische aard (bijvoorbeeld instructies aan onze medewerkers, vertrouwelijkheidsovereenkomsten, controles etc.), om de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen, om uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking te beschermen en het risico op verlies, onbedoelde wijziging, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde toegang zo klein mogelijk te maken. Veiligheidsrisico’s zijn over het algemeen echter nooit volledig uit te sluiten; bepaalde restrisico’s zijn meestal onvermijdelijk. 
 

10. Hoe lang slaan we uw persoonsgegevens op? 

We slaan uw persoonsgegevens in persoonsgebonden vorm op zolang dit voor het concrete doel waarvoor we ze hebben verzameld, vereist is, bij overeenkomsten in de regel ten minste voor de duur van de overeenkomst. We slaan persoonsgegevens ook op wanneer we een gerechtvaardigd belang hebben in de opslag ervan. Dat kan in het bijzonder het geval zijn wanneer we persoonsgegevens nodig hebben om vorderingen in te stellen of ons ertegen te verweren, voor archiveringsdoeleinden, voor het waarborgen van de IT-beveiliging of wanneer er verjaringstermijnen voor contractuele of buitencontractuele vorderingen lopen. Vaak wordt bijvoorbeeld een verjaringstermijn van tien jaar toegepast, in sommige gevallen ook een verjaringstermijn van vijf jaar of van één jaar. We slaan uw persoonsgegevens ook op zolang deze onder een wettelijke bewaarplicht vallen. Voor bepaalde gegevens geldt bijvoorbeeld een tienjarige bewaartermijn. Voor andere gegevens gelden korte bewaartermijnen, bijvoorbeeld bij opnamen van een camerabewaking of voor registraties van bepaalde processen op internet (logbestanden). In bepaalde gevallen vragen we u bovendien om uw toestemming wanneer we persoonsgegevens langer willen opslaan (bijvoorbeeld bij sollicitaties die we hangend willen houden). Na afloop van de genoemde termijnen wissen of anonimiseren we uw persoonsgegevens. 

11. Welke rechten heeft u in relatie toe de verwerking van uw persoonsgegevens? 

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gegevensverwerkingen en toestemmingen voor een gegevensverwerking in de regel vrij herroepen. Een recht om bezwaar te maken bestaat in het bijzonder tegen gegevensverwerkingen in samenhang met direct marketing (bijvoorbeeld tegen promotionele e-mails). 

 

U heeft bovendien de volgende rechten: 

Recht op informatie 

U heeft het recht transparant, goed begrijpelijk en volledig te worden geïnformeerd over hoe we uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u heeft in samenhang met de verwerking van uw persoonsgegevens. Met de voorliggende privacyverklaring komen we deze verplichting na. Wanneer u meer informatie wilt, kunt u altijd contact met ons opnemen (zie ook punt 2) online bitte verlinken. 

 

Recht op inlichtingen 

U heeft het recht te allen tijde kosteloos inzicht te vragen in uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, wanneer we deze verwerken. Zo heeft u de mogelijkheid te controleren welke persoonsgegevens we over u verwerken, en of we deze conform de geldende bepalingen voor gegevensbescherming gebruiken. 

In uitzonderlijke gevallen kan het recht op inlichtingen worden beperkt of zijn uitgesloten, in het bijzonder: 

 

 • Wanneer we twijfelen aan uw identiteit en u zich niet kunt identificeren; 

 • Voor de bescherming van andere betrokkenen (bijvoorbeeld bij de handhaving van geheimhoudingsverplichtingen of de gegevensbeschermingsrechten van derden); 

 • Bij een excessieve uitoefening van het recht op inlichtingen (eventueel kunnen we in dit geval een vergoeding vragen voor de inlichtingen); of 

 

Wanneer volledige inlichtingen onevenredige inspanningen zouden vereisen. 

Recht op correctie 

U heeft het recht onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten corrigeren en over de correctie te worden geïnformeerd. We informeren in dit geval de ontvangers van de desbetreffende gegevens over de uitgevoerde aanpassingen, indien dit niet onmogelijk of met onevenredige inspanningen verbonden is. 

Recht op verwijdering 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u eisen wanneer: 

 • De persoonsgegevens voor de beoogde doeleinden niet meer noodzakelijk zijn; 

 • U uw toestemming effectief heeft herroepen of effectief bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking; 

 • De persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt. 

 

We informeren in dit geval de ontvangers van de desbetreffende gegevens over de verwijdering, indien dit niet onmogelijk of met onevenredige inspanningen verbonden is. 

In uitzonderlijke gevallen kan het recht op verwijdering zijn uitgesloten, in het bijzonder wanneer de verwerking vereist is: 

 • • Voor de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting; 

 • • Voor het vervullen van een wettelijke taak of de verwerking het openbaar belang dient; 

 • • Voor de waarneming van wettelijke vorderingen. 

 

Recht op inperking van de verwerking 

U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt ingeperkt. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat persoonsgegevens (voorlopig) niet meer worden verwerkt of dat openbaar gemaakte persoonsgegevens (voorlopig) van een website worden verwijderd. We informeren in dit geval de ontvangers van de desbetreffende gegevens over de voorgenomen aanpassingen, indien dit niet onmogelijk of met onevenredige inspanningen verbonden is. 

Recht op gegevensoverdracht 

U heeft het recht om persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, van ons kosteloos in een leesbare indeling te ontvangen indien: 

 • De concrete gegevensverwerking op uw toestemming berust of voor de uitvoering van de overeenkomst vereist is; en 

 • De verwerking met behulp van geautomatiseerde procedures plaatsvindt. 

 

Afhankelijk van de situatie kunnen uw persoonsgegevens aan uzelf of rechtstreeks aan de externe aanbieder worden overgedragen. 

Klachtrecht 

U heeft het recht om bij een bevoegde toezichthoudende instantie een klacht in te dienen tegen de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. 

 

Herroepingsrecht 

U heeft in principe het recht om een verleende toestemming te allen tijde te herroepen. Verwerkingen die in het verleden op basis van uw toestemming hebben plaatsgevonden, worden door uw herroeping echter niet onrechtmatig. 

12. Waar moet u nog meer op letten? 

De GDPR vereist dat voor gegevensverwerking altijd de toepasselijke rechtsgrond wordt genoemd. De verwerking van persoonsgegevens is in het bijzonder toegestaan wanneer 

 • De verwerking voor de naleving van een overeenkomst van de betrokkene of voor voorcontractuele maatregelen op uw verzoek (bijvoorbeeld voor de controle van diens verzoek om een overeenkomst op te stellen) noodzakelijk is (rechtsgrond is artikel 6 lid 1 sub b GDPR); 
   

 • De verwerking voor gerechtvaardigde belangen noodzakelijk is, indien de belangen of grondrechten en grondvrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen (rechtsgrond is artikel 6 lid 1 sub f GDPR). Tot de gerechtvaardigde belangen behoren onze eigen belangen en de belangen van derden. Deze belangen zijn zeer uiteenlopend en omvatten bijvoorbeeld belangen in samenhang met de levering van producten en diensten aan derden (bijvoorbeeld betrokkenen die een geschenk ontvangen); het belang bij een goede omgang met klanten, het onderhouden van contact en overige communicatie met klanten ook buiten een overeenkomst om; bij marketing- en promotionele activiteiten; bij het beter leren kennen van onze klanten en andere betrokkenen; bij het verbeteren van producten en diensten en bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; bij het groepsinterne beheer en het groepsinterne verkeer, wat voor een concern waarin medewerkers met verschillende taken met elkaar samenwerken, noodzakelijk is; bij fraudebestrijding, bijvoorbeeld bij online-shops, en bij het tegengaan en onderzoeken van delicten; bij de bescherming van klanten, medewerkers en andere betrokkenen en gegevens, geheimen en activa; bij de waarborging van de IT-beveiliging, in het bijzonder in samenhang met het gebruik van websites, apps en andere IT-infrastructuur; bij de waarborging en organisatie van de bedrijfsvoering, inclusief het in bedrijf houden en de doorontwikkeling van websites en andere systemen; bij het bedrijfsbeheer en de bedrijfsontwikkeling; bij de verkoop of verwerving van ondernemingen, delen van ondernemingen en andere activa; bij de afdwinging van of het verweer tegen rechtsvorderingen; en bij het voldoen aan het land specifieke recht en interne regels; 
   

 • De verwerking berust op een van kracht zijnde toestemming die niet is ingetrokken (rechtsgrond is artikel 4 nr. 11, artikel 7 en 8 GDPR); 
   

 • De verwerking voor het voldoen aan wetgeving noodzakelijk is (rechtsgrond is artikel 6 lid 1 sub c GDPR). 

 

De verwerking van persoonsgegevens die bijzondere bescherming behoeven (zie ook punt 3) is sterker ingeperkt. Deze verwerking is o.a. toegestaan 

 • Met een van kracht zijnde en uitdrukkelijke toestemming die niet is ingetrokken (rechtsgrond is artikel 9 lid 2 sub a GDPR); 

 • Wanneer de verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens die de betrokkene duidelijk openbaar heeft bekendgemaakt (rechtsgrond is artikel 9 lid 2 sub e GDPR); 

 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de rechtshandhaving (rechtsgrond is artikel 9 lid 2 sub f GDPR); 

 • Wanneer de verwerking voor het voldoen aan bepaalde wetgeving noodzakelijk is (rechtsgrond is artikel 9 lid 2 sub a GDPR). 

 

De gegevensoverdracht aan het buitenland is uitsluitend onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Informatie hierover vindt u onder punt 7. Onder punt 14 aan het eind van deze privacyverklaring vindt u meer informatie over op welke rechtsgronden de desbetreffende gegevensverwerking normaalgesproken berust. Vanwege de complexiteit van veel gegevensverwerkingen kan echter niet worden uitgesloten dat in een afzonderlijk geval (afhankelijk van de omstandigheden) ook andere rechtsgronden van kracht zijn. 

De GDPR vereist verder dat u wordt geïnformeerd over of u er wettelijk of contractueel toe verplicht bent persoonsgegevens te verstrekken, of dit voor het sluiten van een overeenkomst vereist is, en welke gevolgen het heeft als u de vereiste gegevens niet verstrekt. Een verplichting om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, bestaat in de regel niet, tenzij u een contractuele relatie met ons bent aangegaan die een dergelijke verplichting rechtvaardigt. We moeten echter persoonsgegevens verzamelen en verwerken die voor het aangaan en de afwikkeling van een contractuele relatie en voor het voldoen aan de daarmee verbonden verplichtingen noodzakelijk en wettelijk voorgeschreven zijn. Anders kunnen we de desbetreffende overeenkomst niet sluiten of in stand houden. De verwerking van bepaalde gegevens is ook dwingend vereist bij het gebruik van websites. Hier kunt u wel cookies blokkeren (meer informatie hierover vindt u in deze privacyverklaring). De protocollering van bepaalde, i.d.r. niet-persoonsgebonden gegevens zoals bijv. uw IP-adres, kan om technische redenen echter niet worden verhinderd. 

In bepaalde gevallen wilt of moet u aan ons persoonsgegevens van derden doorgeven. Wij wijzen u erop dat u er in dit geval toe verplicht bent de desbetreffende personen over deze gegevensoverdracht en over de voorliggende privacyverklaring te informeren en de juistheid van de desbetreffende persoonsgegevens te garanderen. 

13. Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Deze privacyverklaring kan in de loop van de tijd worden aangepast, in het bijzonder wanneer we onze gegevensverwerking wijzigen of wanneer nieuwe wetgeving van kracht wordt. We informeren betrokkenen van wie contactgegevens bij ons zijn geregistreerd bij aanzienlijke wijzigingen actief over dergelijke wijzigingen, wanneer dat niet onevenredig veel moeite kost. In het algemeen geldt voor gegevensverwerking echter de versie van de privacyverklaring die bij aanvang van de desbetreffende verwerking actueel is. 

14. Aanleiding voor de gegevensverzameling; omvang, doel en verstrekking plicht; rechtsgrond voor verwerking 

14.1 Communicatie

14.2 Aankoop van producten en gebruikmaking van diensten

14.3 Bezoek aan onze website

14.4 Online-aanbod en apps

14.5 Informatie en direct marketing

14.6 Deelname aan prijsvragen, kansspelen en soortgelijke activiteiten

14.7 Deelname aan klantevenementen

14.8 Contact met onze onderneming als zakelijke partner

14.9 Administratie

14.10 Bedrijfstransacties

14.11 Sollicitaties

14.12 Voldoen aan juridische vereisten

14.13 Rechtshandhaving 

In dit hoofdstuk vindt u uitvoerige informatie over de verschillende verwerkingsdoeleinden, de daarvoor verwerkte persoonsgegevens, de toepasselijke rechtsgrond en een eventuele verplichting om de desbetreffende persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wij wijzen erop dat een uitputtende opsomming hierbij in veel gevallen onmogelijk is. 

14.1 Aanleiding voor de gegevensverzameling: communicatie 

Verwerkte persoonsgegevens 

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens wanneer u schriftelijk, elektronisch of telefonisch met ons of wanneer wij met u in contact treden, bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met een klantenservice en wanneer u ons per e-mail of per post schrijft of ons opbelt, maar bijvoorbeeld ook wanneer u op onze website commentaar achterlaat. Daarbij verwerken we contact- en communicatiegegevens, waartoe met name de volgende persoonsgegevens behoren: 

 • Naam; 

 • Afhankelijk van de aard van de communicatiecontactgegevens zoals bijvoorbeeld postadres, e-mailadres en telefoonnummer; 

 • Eventuele gegevens over derden die in de communicatie worden genoemd; 

 • Inhoud en tijdstip van de communicatie. 

 

Welke persoonsgegevens daarbij precies worden meegenomen, hangt voornamelijk af van de inhoud van de communicatie. Wanneer u persoonsgegevens aan ons doorgeeft die bijzondere bescherming behoeven, verwerken wij ook deze. Telefoongesprekken met ons worden eventueel opgenomen, waarover u van tevoren wordt geïnformeerd. 

Doel van de verwerking en verstrekking plicht 

Wij verwerken persoonsgegevens in dit verband met name voor de volgende doeleinden: 

 • Communicatie met u; 

 • Klantenservice; 

 • Kwaliteitsborging en opleiding; 

 • Alle andere verwerkingsdoeleinden, voor zover daarvoor communicatie vereist is (bijv. afwikkeling van de overeenkomst). 

 

U bent in de regel niet verplicht bepaalde informatie aan ons te verstrekken. Wij kunnen u echter vaak alleen antwoorden, uw verzoek bewerken en met u communiceren als we een bepaald minimum aan informatie verwerken. Wanneer u niet wilt dat wij telefoongesprekken opnemen, heeft u te allen tijde de mogelijkheid het telefoongesprek af te breken en op een andere wijze met onze klantenservice te corresponderen (bijv. via e-mail). 

Rechtsgrond 

Wanneer communicatie op uw initiatief plaatsvindt, vatten wij dit op als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 6 lid 1 sub a en evt. artikel 9 lid 2 sub a GDPR). Verwerking door de klantenservice en communicatie is bovendien in veel gevallen ons gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f GDPR), want daardoor kunnen we communiceren met klanten en andere personen, de kwaliteit van onze diensten verbeteren, fouten in onze processen vermijden en een hoge klanttevredenheid bereiken. 

 

14.2 Aanleiding voor de gegevensverzameling: aankoop van producten en gebruikmaking van diensten 

Verwerkte persoonsgegevens 

Wanneer u gebruik maakt van ons aanbod, bijv. door een product of dienst te kopen, verwerken wij persoonsgegevens op basis van uw koop- en betalingsgedrag. Hierbij gaat het met name om de volgende – eventueel bijzonder beschermen waardige – persoonsgegevens: 

 • Naam, adres, contactgegevens, afleveradres(sen); 

 • Kredietwaardigheids- en betalingsinformatie; 

 • Informatie over welke producten u wanneer en hoe vaak en met gebruikmaking van welke betalingsmiddelen in welke filialen of online-shops koopt; 

 • Informatie over uw gedrag in een online-shop (geplaatste en afgebroken bestelling, lijsten met favorieten, bekeken artikelen etc.). 

 

Voorwaarde hiervoor is wel dat u online winkelt of op een andere manier uw identiteit bekend maakt. In onze filialen kunt u in de regel echter ook winkelen zonder dat wij uw naam kennen. 

Wij kunnen informatie over gekochte producten en over het gedrag in filialen en online-shops ook analyseren en met andere persoonsgegevens koppelen, bijvoorbeeld met niet-persoonsgebonden statistische gegevens en met andere persoonsgegevens die we over u hebben verzameld. In het kader van de overeenkomst kunnen we bovendien uw kredietwaardigheid beoordelen. Daarvoor verkrijgen we in de regel informatie van gespecialiseerde ondernemingen, zogenaamde kredietinformatiebureaus. 

Gelieve bij het online winkelen ook de bepalingen van deze privacyverklaring onder 'Gebruikmaking van het online-aanbod' in acht te nemen. 

Doel van de verwerking en verstrekking plicht 

We verwerken uw persoonsgegevens in dit verband in het bijzonder voor de volgende doeleinden: 

 • Voorbereiding en afwikkeling van de overeenkomst: wij verwerken uw persoonsgegevens zodat we kunnen beslissen of en hoe (bijv. met welke betalingsmogelijkheden) wij een overeenkomst met u aangaan, zodat we gekochte producten en diensten registreren, bij bestellingen kunnen leveren en afrekenen en in algemene zin om de overeenkomst af te sluiten, uit te voeren en eventueel af te dwingen; 

 • Informatie over uw winkelgedrag: wij analyseren het winkelgedrag van onze klanten en ontlenen daaraan informatie over hun voorkeur voor en affiniteit met betrekking tot bepaalde producten of diensten en andere informatie die we bij de verbetering van onze dienstverlening (assortiment, locatiekeuze etc.) meenemen. Dit stelt ons in staat ons aanbod af te stemmen op de behoeften van onze klanten (in hun totaliteit en individueel) en optimaal op hun vraag in te spelen. 

 • Statistische doeleinden: wij verwerken uw persoonsgegevens voor statistische doeleinden, bijvoorbeeld om op niet-individuele basisinformatie over interacties van onze klanten met ons te analyseren. Dit stelt ons in staat beter op de behoeften van onze klanten in te spelen. Ook weten we daardoor aan welke producten de voorkeur wordt gegeven en hoe we ons aanbod kunnen verbeteren. 

 

U bent niet verplicht bij het winkelen persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Bestellingen, het kopen van diensten en van bepaalde producten zijn echter niet mogelijk zonder dat wij persoonsgegevens verwerken. Ook het winkelen in online-shops vereist dat wij de daarvoor benodigde persoonsgegevens verwerken. 

Rechtsgrond 

Wij gaan er bij deze verwerking vanuit dat we persoonsgegevens mogen verwerken om uw verzoeken vóór de sluiting van een overeenkomst te bewerken en overeenkomsten af te wikkelen (artikel 6 lid 1 sub b GDPR). De verwerking dient ook gerechtvaardigde 

belangen (artikel 6 lid 1 sub f GDPR), bijvoorbeeld wanneer we producten aan derden leveren (bijvoorbeeld bij cadeaus), en door het analyseren van informatie over uw winkelgedrag kunnen wij onze diensten beter en gerichter op uw behoeften en belangen afstemmen en ons aanbod uitbreiden en verbeteren. Dat is voor ons belangrijk om op de markt te kunnen concurreren. 

Wanneer we bijzonder beschermen waardige persoonsgegevens verwerken, baseren wij ons in de regel op uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9 lid 2 sub a GDPR). 

14.3 Aanleiding voor de gegevensverzameling: bezoek aan onze website 

Verwerkte persoonsgegevens 

Technische gegevens: bij elk bezoek aan onze websites worden om technische redenen automatisch bepaalde gegevens voor ons verzameld en opgeslagen in registratiebestanden, de zogenaamde logbestanden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de volgende gegevens: 

 • IP-adres en apparaat specifieke informatie zoals bijv. het MAC-adres en het besturingssysteem van uw apparaat; 

 • De internet-serviceprovider van de gebruiker; 

 • Opgevraagde informatie en datum en tijdstip van het bezoek aan de website. 

 

Cookies: afhankelijk van de functionaliteit maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en op uw eindapparaat (tablet, PC, smartphone etc.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Wij gebruiken session cookies, waarin een eenduidig identificatienummer wordt opgeslagen, een zogenaamde session-ID, naast informatie over herkomst en bewaartermijn van het cookie. Deze cookies worden na een bezoek aan onze website telkens weer gewist. Dit soort cookies gebruiken we bijvoorbeeld om de inhoud van een winkelwagentje op te slaan. Daarnaast gebruiken we permanente cookies, die ook na beëindiging van de browsersessie opgeslagen blijven. Dit soort cookies dient ertoe om een bezoeker bij een volgend bezoek weer te herkennen. 

Veel cookies zijn ook afkomstig van derden. Dat is het geval wanneer we op onze website gebruik maken van functies die beschikbaar worden gesteld door derden. Dit betreft analysediensten die eveneens met cookies werken; meer informatie hierover vindt u in de tabel onder 'Bezoek aan onze website (analyses)'. 

Technische gegevens en cookies bevatten vaak geen persoonsgegevens. Vaak kunnen wij de daarmee verzamelde informatie niet aan een bepaalde persoon koppelen. 

Analyse van het gebruikersgedrag. Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics, een analysedienst van Google Inc. in de Verenigde Staten. Google Analytics maakt gebruik van cookies, waarmee het gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Daarmee wordt informatie over uw gedrag op onze website en het daarvoor gebruikte eindapparaat (tablet, PC, smartphone etc.) opgeslagen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de volgende gebruiksgegevens: 

 

 • Type en versie van de browser; 

 • Het adres (URL) van de website van waaruit u op onze website terecht bent gekomen; 

 • Naam van uw provider; 

 • Het IP-adres van het eindapparaat; 

 • Datum en tijdstip van de toegang tot onze website; 

 • Bezochte pagina's en verblijfsduur. 

 

Deze informatie wordt opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Binnen de EU of de EER wordt eerst echter uw IP-adres ingekort, ten minste wanneer u de IP-anonimiserings functie geactiveerd heeft. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar de USA verzonden. Google is in de VS gebonden aan het US-Privacy-Shield-Program. Google Analytics maakt het bovendien mogelijk om gegevens, sessies en interacties met meerdere eindapparaten aan een pseudonieme User-ID te koppelen en zo de activiteiten van een niet-geïdentificeerde gebruiker voor meerdere apparaten te analyseren. Meer informatie vindt u in de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van Google. 

We maken gebruik van soortgelijke diensten van andere aanbieders. De aanbieders ontvangen daarbij vaak geen persoonsgegevens, maar kunnen het gebruik van de desbetreffende website door de gebruiker registreren, bijv. door gebruik te maken van cookies en andere technologieën. De aldus geregistreerde gegevens kunnen worden gekoppeld met soortgelijke informatie uit andere websites. Het gedrag van een bepaalde gebruiker kan zo voor meerdere websites en meerdere eindapparaten worden geregistreerd. De desbetreffende aanbieder kan deze gegevens ook voor eigen doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld voor gepersonaliseerde reclame op zijn eigen website en op andere websites waaraan hij advertenties levert. Indien een gebruiker bij de aanbieder geregistreerd is, kan de aanbieder de gebruiksgegevens aan deze betrokkene koppelen. Hiervoor zal hij de betrokkene in de regel om toestemming vragen en hem volgens zijn specificaties in staat stellen deze toestemming in te trekken. Dergelijke persoonsgegevens worden in dit geval door de aanbieder verwerkt onder diens verantwoordelijkheid en volgens diens eigen privacy bepalingen. 

Doel van de verwerking en verstrekking plicht 

Wij verwerken uw persoonsgegevens in dit verband voor de volgende doeleinden: 

 • Beschikbaar stellen van de website: de registratie van bepaalde logbestanden en cookies is om technische redenen onlosmakelijk verbonden met het beschikbaar stellen van de website en haar functies. Andere cookies helpen ons het aanbod en de verschillende functies van onze website te waarborgen. 

 • Personaliseren van de website: sommige cookies zijn bedoeld om ons online-aanbod aan te passen aan uw behoeften (bijv. door uw taalkeuze op te slaan). 

 • Beheer van de website: het opslaan en bewerken van logbestanden en cookies helpt ons bij het onderhoud en het verhelpen van fouten, bij de waarborging van de veiligheid van onze website en bij de fraudebestrijding. 

 • Cookies van derden stellen de desbetreffende ondernemingen in staat diensten aan ons te leveren of advertenties aan u te richten die u daadwerkelijk zouden kunnen interesseren. 

 

Het verzamelen van de genoemde gegevens is niet verplicht, maar in veel gevallen wel noodzakelijk voor het gebruik van de website en voor bepaalde functies. U kunt uw eindapparaat echter zo configureren dat er telkens een melding verschijnt voordat er een nieuw cookie wordt aangemaakt. Zo kunt u cookies ook afwijzen. Bovendien kunt u cookies van uw eindapparaat wissen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid de registratie van de door de cookie gegenereerde informatie (incl. uw IP-adres) en de verwerking daarvan te blokkeren door een browser-add-on te downloaden en installeren. De afwijzing of deactiveren van cookies kan er wel toe leiden dat u niet alle functies van de website kunt gebruiken. 

Deze informatie wordt met name gebruikt om meer inzicht te krijgen in de gebruikmaking van onze website en om de inhoud, functionaliteit en vindbaarheid ervan te verbeteren. Wij kunnen er bijvoorbeeld uit opmaken vanuit welke pagina's de meeste bezoekers bij ons terechtkomen, welke pagina's het meest worden bezocht en bij welke pagina de meeste bezoekers ons verlaten. 

We kunnen deze persoonsgegevens ook analyseren en met andere persoonsgegevens koppelen, bijvoorbeeld met niet-persoonsgebonden statistische gegevens en met andere persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, om daarvan informatie over uw voorkeur voor en affiniteit met bepaalde producten of diensten af te leiden. 

U kunt toepassing van Google Analytics verhinderen door een aanvulling op uw browser te installeren, een zogenaamde Browser-Add-on. U kunt ook een zogenaamde opt-out-cookie plaatsen door hier. Een opt-out-cookie voorkomt de verdere registratie van uw gegevens. Wel geldt deze cookie uitsluitend voor de desbetreffende browser. Om de registratie voor meerdere eindapparaten te voorkomen, moet u de opt-out daarom op alle gebruikte eindapparaten en browsers uitvoeren. Wanneer u de cookies uit een browser verwijdert, wordt ook de opt-out-cookie verwijderd. 

Daarnaast heeft u de mogelijkheid eventueel verleende toestemming ten opzichte van aanbieders (hierover vindt u informatie in de linke kolom) in te trekken of tegen de verwerking daarvan bezwaar te maken; bij Google bijvoorbeeld via https://adssettings.google.com

Rechtsgrond 

De verwerking van logbestanden en cookies voor de genoemde doeleinden is ons gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f GDPR). Sommige cookies zijn bijvoorbeeld nodig om individuele instellingen op te slaan of winkelwagentjes aan te bieden. Deze individualisering dient ook het belang van de bezoekers van onze websites. Ook de analyse van het gebruik van onze websites vormt een gerechtvaardigd belang. 

De genoemde verwerkingsdoelen zijn noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f GDPR). Onze websites zijn voor ons een zeer belangrijk middel voor de communicatie met en werving van klanten. Het is voor ons van centraal belang onze websites functioneel, aantrekkelijk en persoonlijk te houden. 

 

14.4 Aanleiding voor de gegevensverzameling: online-aanbod en apps 

Verwerkte persoonsgegevens 

Online-aanbod: wanneer u gebruikt maakt van ons online-aanbod – ook als u daarbij geen producten koopt of geen diensten bestelt – verwerken we eveneens persoonsgegevens. Wanneer u zich bijvoorbeeld bij ons registreert, verwerken we contactgegevens en gegevens in verband met het desbetreffende aanbod, waartoe in het bijzonder de volgende persoonsgegevens behoren: 

 • Uw naam; 

 • Uw postadres; 

 • Uw e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer; 

 • Datum en tijdstip van de registratie. 

 

Wanneer u zich met Facebook Connect of een andere login van een derde (bijv. Google of LinkedIn) bij ons aanmeldt, krijgen wij toegang tot bepaalde bij de desbetreffende aanbieder geregistreerde gegevens, bijv. uw gebruikersnaam, uw profielfoto, uw geboortedatum, uw geslacht en andere gegevens. Informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van de desbetreffende aanbieder. 

Apps: wij kunnen ook mobiele applicaties (apps) ter beschikking stellen. In dat geval verzamelen en verwerken we persoonsgegevens wanneer u een app installeert, wanneer u de app en de bijbehorende functies gebruikt en wanneer u de app actualiseert. Hierbij gaat het met name om de volgende gegevens: 

 • Datum, tijdstip en duur van de installatie; 

 • Apparaat specifieke informatie zoals bijv. het apparaat type of de actuele versie van uw besturingssysteem; 

 • Informatie over het gebruik van de app. 

 

Afhankelijk van de aard van het aanbod verwerken we ook andere persoonsgegevens. Daartoe kunnen de volgende persoonsgegevens behoren, die ook bijzonder beschermen waardig kunnen zijn: 

 • Informatie over het gebruik van een klantaccount; 

 • Uw leeftijd; 

 • Uw winkelgedrag; 

 • Uw locatie; 

 • Gezondheidsgegevens. 

 

Wij kunnen deze persoonsgegevens analyseren en met andere informatie koppelen, bijvoorbeeld met niet-persoonsgebonden statistische gegevens en met andere persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, om daarvan informatie over uw voorkeur voor en affiniteit met bepaalde producten of diensten af te leiden. Meer informatie vindt u eventueel in de toepasselijke gebruiksvoorwaarden en in deze tabel onder 'Bezoek aan onze website'. Indien u bij ons in een online-shop winkelt, vindt u aanvullende informatie onder 'Aankoop van producten en gebruikmaking van diensten'. 

Doel van de verwerking en verstrekking plicht 

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens in verband met het online-aanbod en apps voor de volgende doeleinden: 

 • Beschikbaar stellen van het aanbod: we verwerken persoonsgegevens om het desbetreffende aanbod online of via een app ter beschikking te stellen en het aanbod te kunnen afwikkelen. Daartoe behoort eventueel ook het openen en beheren van een klantaccount op uw naam. 

 • Analyse en personaliseren: we verwerken persoonsgegevens in verband met het online-aanbod en apps om het gedrag rondom dit aanbod en deze apps en de interesses en affiniteiten van onze klanten in algemene zin beter te begrijpen, een gepersonaliseerd aanbod te doen en ons aanbod en onze apps verder te ontwikkelen. Hiervoor registreren we bijvoorbeeld welke apps u downloadt, hoe u deze gebruikt, hoe lang u ze geïnstalleerd houdt en op welk aanbod u via deze apps een beroep doet. 

 • •De verwerking van persoonsgegevens helpt ons ook bij de fraudebestrijding. 

 

Gebruikmaking van het online-aanbod is vrijwillig. Wanneer u tot gebruikmaking besluit, is dat echter in de regel niet mogelijk zonder een bijbehorende verwerking van persoonsgegevens (bijv. bij verplichte informatie in online-formulieren). 

Rechtsgrond 

In beginsel kunt u alleen van ons online-aanbod gebruikmaken wanneer u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden. Daarbij wordt een overeenkomst tussen u en ons gesloten. De verwerking van persoonsgegevens voor de afwikkeling van de overeenkomst is toegestaan (artikel 6 lid 1 sub a GDPR). 

De verwerking dient ook gerechtvaardigde belangen (artikel 6 lid 1 sub f GDPR); we kunnen onze producten en diensten daardoor beter en gerichter op uw behoeften afstemmen en ons aanbod uitbreiden en verbeteren. Dat is voor ons belangrijk om op de markt te kunnen concurreren. Afhankelijk van de functies van het online-aanbod kunnen wij u om extra toestemming verzoeken (artikel 6 lid 1 sub a en artikel 9 lid 2 sub a GDPR). 

14.5 Aanleiding voor de gegevensverzameling: informatie en direct marketing 

Verwerkte persoonsgegevens 

Wanneer u zich aanmeldt voor een elektronische nieuwsbrief en andere elektronische mededelingen, verwerken we met name de volgende persoonsgegevens: 

 • Uw naam; 

 • Uw e-mailadres en/of uw mobiele nummer; 

 • De informatie of u voor de ontvangst van dergelijke mededelingen toestemming heeft gegeven of daartegen bezwaar heeft gemaakt. 

 

Wij kunnen daarnaast informatie over uw gebruik en uw reactie op dergelijke mededelingen verwerken, met name de volgende persoonsgegevens: 

 • Bezorging van de mededeling; 

 • Openen en eventueel doorsturen; 

 • Aangeklikte links (doel, datum en tijdstip). 

 

We kunnen uw persoonsgegevens ook analyseren en met andere persoonsgegevens koppelen, bijvoorbeeld met niet-persoonsgebonden statistische gegevens en met andere persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, om daarvan informatie over uw voorkeur voor en affiniteit met bepaalde producten of diensten af te leiden. 

Doel van de verwerking en verstrekking plicht 

Wij verwerken uw persoonsgegevens zodat we de elektronische mededelingen aan u kunnen richten, ook mededelingen met reclamekarakter. Persoonsgegevens over uw gebruik en uw reactie op de mededelingen verwerken we om u beter te leren kennen en ons aanbod gerichter op u te kunnen afstemmen. Deze gegevensverwerking is voor u vrijwillig. Wanneer u ons uw persoonsgegevens, met name uw e-mailadres, niet ter beschikking stelt, kunnen wij u deze service echter niet aanbieden. U kunt uw toestemming voor elektronische nieuwsbrief op elk moment intrekken door u voor deze service af te melden. Dit kan via een link in elke elektronische nieuwslbrief of per e-mail aan info@baristocraat.nl 

Rechtsgrond 

Wij vatten uw aanmelding voor een elektronische nieuwsbrief op als toestemming voor de verwerking van de genoemde persoonsgegevens voor de aangegeven doeleinden (art. 6 lid 1 sub a GDPR). Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang bij de direct marketing en de analyse van uw reactie op dergelijke reclame. Beide zijn voor ons van belang om op de markt te kunnen concurreren. 

14.6 Aanleiding voor de gegevensverzameling: deelname aan prijsvragen, kansspelen en soortgelijke activiteiten 

Verwerkte persoonsgegevens 

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens wanneer u deelneemt aan prijsvragen, kansspelen en soortgelijke activiteiten ('activiteit' genoemd). De omvang van de verwerkte persoonsgegevens kan per activiteit verschillen. Het gaat hierbij met name om de volgende persoonsgegevens: 

 • Uw naam; 

 • Uw geboortedatum; 

 • Uw contactgegevens; 

 • Het feit van deelname; 

 • Het resultaat van de deelname; 

 • Eventuele correspondentie over de activiteit. 

 

Meer informatie hierover vindt u in de desbetreffende deelnemingsvoorwaarden. 

We kunnen uw persoonsgegevens ook analyseren en met andere persoonsgegevens koppelen, bijvoorbeeld met niet-persoonsgebonden statistische gegevens en met andere persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, om daarvan informatie over uw voorkeur voor en affiniteit met bepaalde producten of diensten af te leiden. 

Doel van de verwerking en verstrekking plicht 

We verwerken uw persoonsgegevens in het kader van activiteiten, om de desbetreffende activiteit uit te voeren en de winnaar te kunnen inlichten. We kunnen uw naam en contactgegevens ook voor reclamedoeleinden verwerken. 

De deelname aan dergelijke activiteiten is altijd vrijwillig, maar is zonder de verwerking van persoonsgegevens niet mogelijk. 

Rechtsgrond 

Wanneer u aan een activiteit deelneemt, stemt u erin toe dat wij uw persoonsgegevens voor dit doel verwerken (artikel 6 lid 1 sub a GDPR). De verwerking dient ook gerechtvaardigde belangen (artikel 6 lid 1 sub f GDPR). We kunnen onze producten en diensten daardoor beter en gerichter afstemmen op uw behoeften en interesses en ons aanbod uitbreiden en verbeteren. Dat is voor ons belangrijk om op de markt te kunnen concurreren. 

14.7 Aanleiding voor de gegevensverzameling: deelname aan klantevenementen 

Verwerkte persoonsgegevens 

Wij verwerken persoonsgegevens wanneer wij u uitnodigen voor klantevenementen (zoals bijv. promotieactiviteiten, sponsoring-evenementen, sport- en culturele evenementen). Daartoe behoren met name de volgende – eventueel bijzonder beschermen waardige – persoonsgegevens: 

 • Uw naam; 

 • Uw contactgegevens; 

 • Uw deelname of niet-deelname; 

 • Andere, op het klantevenement afgestemde gegevens, zoals uw geboortedatum. 

 

We kunnen uw persoonsgegevens ook analyseren en met andere persoonsgegevens koppelen, bijvoorbeeld met niet-persoonsgebonden statistische gegevens en met andere persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, om daaruit informatie over uw voorkeur voor en affiniteit met bepaalde producten of diensten af te leiden. 

Doel van de verwerking en verstrekking plicht 

We verwerken uw persoonsgegevens met name om u te kunnen uitnodigen voor onze evenementen en om te ervaren in welke klantevenementen u geïnteresseerd bent. Zo kunnen we u gericht attent maken op de klantevenementen waarvan we hopen dat ze op uw belangstelling kunnen rekenen. De deelname aan klantevenementen is altijd vrijwillig, maar meestal zonder de verwerking van persoonsgegevens niet mogelijk. 

Rechtsgrond 

We verwerken uw persoonsgegevens nadat u ons toestemming heeft gegeven (artikel 6 lid 1 sub a GDPR) u over de desbetreffende klantevenementen te informeren, of wanneer u zich voor een van onze klantevenementen heeft aangemeld. 

De genoemde verwerkingen zijn bovendien ons gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f GDPR), want zij stellen ons in staat met u persoonlijk in contact te treden en u beter te leren kennen. Daardoor kunnen we onze producten en diensten beter en gerichter afstemmen op uw behoeften en interesses en ons aanbod uitbreiden en verbeteren. Dat is voor ons belangrijk om op de markt te kunnen concurreren. 

14.8 Aanleiding voor de gegevensverzameling: contact met onze onderneming als zakelijke partner 

Verwerkte persoonsgegevens 

Wanneer u werkzaam bent voor een onderneming die producten of diensten aan ons levert of van ons koopt of waarmee wij op een andere wijze samenwerken, verwerken we persoonsgegevens over u, zoals bijvoorbeeld: 

 • Uw naam; 

 • Uw titel, uw functie, uw werkzaamheden en uw verhouding tot de desbetreffende onderneming; 

 • Beknopte informatie over uw loopbaan; 

 • Uw interacties met ons. 

 

Wij bewerken daarnaast ook andere persoonsgegevens, eventueel ook bijzonder beschermen waardige persoonsgegevens, als we onderzoeken of we met uw onderneming willen of kunnen samenwerken (bijv. bij veiligheidsbeoordelingen). Wanneer u in onze faciliteiten werkzaamheden verricht, verwerken we ook andere contactgegevens, zoals bijvoorbeeld informatie over: 

 • Nationaliteit en verblijfsstatus; 

 • Kopieën van paspoort en identiteitskaart: 

 • Strafblad en strafrechtelijke maatregelen; 

 • Gegevens over gebruikersaccounts en het gebruik daarvan; 

 • Badgenummer en –gebruik; 

 • Uw gebruik van onze IT-infrastructuur; 

 • Video-opnames (voor zover u zich op een locatie met videobewaking bevindt). 

 

Wij maken u in de regel speciaal attent op dit soort verwerkingen of vragen om uw toestemming. 

Doel van de verwerking en verstrekking plicht 

De verwerking van de persoonsgegevens dient met name de volgende doeleinden: 

 • Beoordelen of we producten of diensten van uw onderneming willen of kunnen kopen, aan uw onderneming willen of kunnen leveren, of met uw onderneming willen of kunnen samenwerken (bijv. in het kader van bekwaamheidsproeven, beoordeling van eventuele belangenconflicten etc.); 

 • Beoordelen of uw onderneming de vereiste veiligheid biedt, bijv. wanneer zij in opdracht van ons persoonsgegevens zou verwerken; 

 • Communicatie met u en uw onderneming, bijv. in het kader van de afwikkeling van een overeenkomst; 

 • Operationele planning van onze medewerkers en eventueel van u of van medewerkers van uw onderneming; 

 • Opleidingsdoeleinden; 

 • Monitoring en prestatiebeoordeling; 

 • Voorbereiding en afwikkeling van bedrijfsovernames en –verkopen en soortgelijke transacties; 

 • Voor Customer en/of Supplier Relationship Management, om u en uw onderneming beter te leren kennen, onze klantgerichtheid te verbeteren en de klanttevredenheid en klantenbinding te vergroten (Customer Relationship Management, 'CRM'); 

 • Boekhoudkundige doeleinden; 

 • Beheer van onze IT- en andere middelen; 

 • Uitwisseling van persoonsgegevens binnen de Groep. 

 

U bent niet verplicht de genoemde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wanneer u de benodigde persoonsgegevens niet aan ons wilt verstrekken, zijn wij wellicht niet in staat met u samen te werken. In uitzonderlijke gevallen zijn we zelfs wettelijk verplicht dergelijke persoonsgegevens te verwerken. 

Rechtsgrond 

De genoemde verwerking is ons gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f GDPR), omdat deze ons in staat stelt producten en diensten aan te schaffen en af te zetten. Daarnaast hebben wij het gerechtvaardigde belang misbruik te voorkomen en een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen. Ook de klantenservice is ons gerechtvaardigd belang. Wanneer wij met u een rechtstreekse overeenkomst hebben of u met ons een overeenkomst wilt aangaan, verwerken wij uw persoonsgegevens om de overeenkomst af te sluiten en af te wikkelen (artikel 6 lid 1 sub b GDPR). Voor zover wij voor de genoemde doeleinden bijzonder beschermen waardige persoonsgegevens verwerken, doen wij dat in de regel met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of met uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9 lid 1 sub a en f). 

14.9 Aanleiding van de gegevensverzameling: administratie 

Verwerkte persoonsgegevens 

Voor onze interne administratie en beheer verwerken wij – eventueel bijzonder beschermen waardige – persoonsgegevens over onze klanten, gesprekspartners en derden, bijvoorbeeld in het kader van ons IT-beheer. 

Doel van de verwerking en verstrekking plicht 

Wij verwerken deze persoonsgegevens met name voor de volgende doeleinden: 

 • Beoordeling en verbetering van onze interne processen; 

 • Boekhouding; 

 • Archivering; 

 • Scholing; 

 • Overige administratieve doeleinden. 

 

Deze doeleinden kunnen telkens betrekking hebben op ons of met ons gelieerde ondernemingen. 

Rechtsgrond 

De verwerking voor de genoemde doeleinden kan noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van overeenkomsten (artikel 6 lid 1 sub b GDPR). Zij is daarnaast noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van het bedrijfs- en groepsinterne beheer (artikel 6 lid 1 sub f GDPR). 

14.10 Aanleiding voor de gegevensverzameling: bedrijfstransacties 

Verwerkte persoonsgegevens 

Onder bepaalde omstandigheden beoordelen wij transacties of verrichten wij transacties waarbij we bedrijven, bedrijfsonderdelen of andere activa verkopen, belasten of verwerven. In dit verband verwerken we persoonsgegevens waarvan de omvang afhankelijk is van het voorwerp en stadium van de transactie en die ook bijzonder beschermen waardige persoonsgegevens kunnen bevatten. Eventueel wordt dergelijke informatie aan een potentiële contractpartner verstrekt of door hem verzameld, voor zover dat is toegestaan. Wanneer wij vorderingen verkopen, geven wij aan de verkrijger bijvoorbeeld informatie over de reden en hoogte van de vordering en eventueel over de kredietwaardigheid en het gedrag van de schuldenaar. 

Doel van de verwerking en verstrekking plicht 

Deze gegevensverwerking is met name bedoeld om de desbetreffende transacties te beoordelen en eventueel uit te voeren. Daarbij kunnen ook kennisgevingen aan overheden in binnen- en buitenland vereist zijn. 

Rechtsgrond 

De verwerking voor de genoemde doeleinden kan noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van overeenkomsten (artikel 6 lid 1 sub b GDPR). Zij is bovendien ons gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f GDPR). 

Wanneer we bijzonder beschermen waardige persoonsgegevens verwerken, baseren wij ons daarbij in de regel op uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9 lid 2 sub a GDPR). 

14.11 Aanleiding voor de gegevensverzameling: sollicitaties 

Verwerkte persoonsgegevens 

Wanneer u bij ons solliciteert naar een functie, verwerken wij uw contactgegevens, de aan ons verstrekte informatie (bijv. sollicitatie, burgerlijke staat, CV, kennis en vaardigheden, interesses, referenties, kwalificaties, diploma's etc.). Daartoe kunnen ook persoonsgegevens behoren die bijzondere bescherming behoeven, bijvoorbeeld gezondheidsgegevens of informatie over een vakbondslidmaatschap. In het verloop van een sollicitatieprocedure kunnen ook andere persoonsgegevens vereist zijn, afhankelijk van functie en profiel. 

Doel van de verwerking en verstrekking plicht 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw geschiktheid voor de desbetreffende functie te beoordelen, met u over een eventuele aanstelling te spreken en eventueel ter voorbereiding en afsluiting van een contract. Met uw instemming bewaren we de gegevens van uw sollicitatie eventueel ook wanneer wij – of u – van een aanstelling afziet, met het oog op een eventuele latere aanstelling. De verstrekking van de genoemde persoonsgegevens is vrijwillig, maar we kunnen een sollicitatie zonder de daarvoor vereiste persoonsgegevens niet verwerken. 

Rechtsgrond 

Wanneer u bij ons naar een functie solliciteert, verwerken wij uw persoonsgegevens met het oog op een mogelijke overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub a GDPR). Wij beschouwen uw sollicitatie bovendien als toestemming (artikel 6 lid 1 sub a en artikel 9 lid 2 sub a GDPR). 

14.12 Aanleiding voor de gegevensverzameling: voldoen aan juridische vereisten 

Verwerkte persoonsgegevens 

Om aan juridische vereisten te kunnen voldoen, moeten of willen wij onder bepaalde omstandigheden persoonsgegevens verwerken. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer wij klachten en meldingen van misstanden ontvangen en verwerken of wanneer een overheidsinstantie documenten verlangt waarin uw naam en uw contactgegevens zijn opgenomen of bij ons een onderzoek verricht. Het is ook mogelijk dat wij een intern onderzoek uitvoeren waarbij eventueel ook uw persoonsgegevens worden verwerkt. 

Doel van de verwerking en verstrekking plicht 

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Waarborging van de naleving van juridische vereisten inclusief beslissingen van rechts- of overheidswege; 

 • Maatregelen voor de preventieve waarborging van de compliance; 

 • Maatregelen ter opsporing en opheldering van misbruik. 

 

Rechtsgrond 

De verwerking voor de genoemde doeleinden is noodzakelijk om te voldoen aan juridische vereisten en voor gerechtvaardigde belangen (artikel 6 lid 1 sub c en f GDPR). 

14.13 Aanleiding voor de gegevensverzameling: rechtshandhaving 

Verwerkte persoonsgegevens 

Wij verwerken persoonsgegevens om onze rechten te handhaven, bijvoorbeeld om vorderingen in rechte, voor- of buitengerechtelijk en tegenover overheden in binnen- en buitenland af te dwingen of tegen vorderingen verweer te voeren. Zo kunnen we bijvoorbeeld proceskansen laten beoordelen of bij een overheidsinstantie documenten indienen. Ook is het mogelijk dat overheden ons verzoeken inzage te geven in documenten die persoonsgegevens bevatten. Daarbij verwerken we behalve contactgegevens van de desbetreffende personen ook andere persoonsgegevens, afhankelijk van de situatie, bijv. informatie over procedures die aanleiding hebben gegeven of zouden kunnen geven tot een conflict. Daarbij kan het ook gaan om persoonsgegevens die bijzondere bescherming verdienen. 

Doel van de verwerking en verstrekking plicht 

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Vaststelling en afdwinging van onze vorderingen, waartoe ook vorderingen van aan ons gelieerde ondernemingen en van onze contract- en zakelijke partners kunnen behoren; 

 • Verweren tegen vorderingen op ons, onze medewerkers, aan ons gelieerde ondernemingen en onze contract- en zakelijke partners; 

 • Vaststelling van proceskansen en andere juridische, economische en overige vragen; 

 • Deelname aan procedures voor rechtbanken en overheden in binnen- en buitenland. 

 

Rechtsgrond 

De verwerking voor de genoemde doeleinden kan noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van overeenkomsten (artikel 6 lid 1 sub b GDPR). Zij is bovendien ons gerechtvaardigd belang en eventueel het gerechtvaardigd belang van derden (artikel 6 lid 1 sub f en artikel 9 lid 2 sub f GDPR). 

Privacyverklaring

bottom of page